Home บทความ / เอกสาร กสิณคืออะไร
กสิณคืออะไร
Monday, 28 August 2006 09:00

 

กสิณ คือ อะไร?

กสิณ แปลว่าวัตถุสำหรับดึงจิตให้เป็นสมาธิ

กสิณเป็นกรรมฐานสำหรับฝึกจิตด้วยวิธีเพ่งมองและหลับตานึกสลับกัน ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะจิตจะสนใจอยู่กับกสิณที่เพ่งมอง เมื่อหลับตาลงจะเห็นภาพนิมิตของกสิณนั้นติดตามาด้วย ถ้าฝึกบ่อยๆ นิมิตจะปรากฏเด่นชัดมากยิ่งกว่ากสิณจริงเป็น100ๆ เท่า ผู้เพ่งกสิณจิตจะไม่ฟุ้งซ่านและไม่ง่วงนอนในเวลาทำสมาธิเพราะจิตมีกสิณเป็นตัวยึด

 

วิธีการเพ่งกสิณ

นั่งห่างจากแผ่นกสิณ 1 เมตรเพ่งมองไป ณ จุดกึ่งกลางแผ่นกสิณชั่วขณะหนึ่งแล้วหลับตาลงนึกภาพกสิณนั้น  ถ้าจิตเป็นสมาธิจะเห็นภาพของกสิณผุดขึ้นมาในใจเป็นสีตรงข้ามกับแผ่นกสิณจริง เมื่อภาพนั้นหายไปให้ลืมตาขึ้นมาเพ่งมองใหม่แล้วหลับตาลงนึกภาพกสิณอีกสลับ กันไปเช่นนี้ จนกว่าจะเห็นภาพกสิณนั้นเป็นสีเดียวกันกับสีที่เพ่ง จึงหยุดการเพ่งแล้วฝึกเข้าฌานเพื่อทำวิปัสสนาญาณให้เกิดต่อไป

 

ประโยชน์ของกสิณ

เบรกอารมณ์ตนเองได้โดยอัตโนมัติเมื่อถูกกระทบ(อภิภายตนะ)

ทำให้จิตเร็วต่อการรับรู้และมีความทรงจำดี

มีสมาธินิ่งอยู่กับสิ่งที่ทำได้นานเท่าที่ต้องการ

ทำฌานได้สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา

พัฒนาความคิดทำให้เกิดปัญญาเฉพาะตัวขึ้นมาได้เอง

 

วิธีทำกสิณ

วิธีทำกสิณต้องทำเป็นวงกลม ได้ขนาดพอดี มีความละเอียดและข้อกำหนดบางอย่างยุ่งยากพอสมควร ถ้าทำไม่ถูกก็อาจกลายเป็นกสิณมีโทษไป ก่อนทำควรศึกษาให้ดี วัตถุที่ทำเป็นกสิณได้มี 10 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ (ภูตกสิณ 4 ชนิด) สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว (วรรณกสิณ 4 ชนิด) แสงสว่าง และอากาศ

 

อภิภายตนะ คืออะไร?

เกิดจากอะไร?

อภิภายตนะ หมายถึง ภูมิคุ้มกันความบกพร่องทางอารมณ์  ผู้มีอภิภายตนะสามารถเบรกอารมณ์ได้ก่อนที่จะถูกอารมณ์ยั่วยุให้ลุ่มหลงไปตาม เหมือนวัคซีนป้องกันความบกพร่องทางจิต

อภิภายตนะ เกิดจากการฝึกสมาธิด้วยกสิณสี คือสีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีขาว เท่านั้นและกสิณดินบ้างนิดหน่อย(ปริตตะ)ไม่เกิดจากกรรมฐานอื่นนอกจากกสิณ 4 สีเหล่านี้

 

นัตถิ  ฌานัง  อะปัญญัสสะ  นัตถิ  ปัญญา  อะฌายิโน

ตัมหิ  ฌานัญจะ  ปัญญัญจะ นิพพานะสันติเก

คำแปล

ฌานไม่เกิดกับคนไม่มีปัญญา  ปัญญาก็ไม่เกิดกับคนไม่มีฌาน

ผู้ใดมีฌานและปัญญา ผู้นั้นได้อยู่ใกล้นิพพาน

 

พราหมโณ  ฌายี  ตะปะติ

นักพรตผู้มีฌานจึงรุ่งเรือง มีตบะกล้าในหมู่สมณะ

 

ถ้าท่านปฏิเสธฌาน ญาณจะเกิดได้อย่างไร

เพราะฌานเป็นเหตุ ญาณเป็นผล

นั่นคือสมถะเป็นเหตุ วิปัสสนาเป็นผล

เย ธัมมา เหตุปภวา เตสัง เหตุง ตถาคโต.

ผลทุกอย่างเกิดจากเหตุ เมื่อต้องการผลก็ต้องสร้างที่เหตุ

ถ้าค้นหาสาเหตุเจอ สถานการณ์ต่างๆ ก็แก้ไขได้ นะจ๊ะ

 

อยากเรียนเก่งต้องเพ่งกสิณ

พระพุทธศาสนาจะยิ่งใหญ่อีกครั้ง เมื่อพลังกสิณกลับมา

พระพุทธธรรมจะล้ำค่า  เมื่อพวกเรามาเพ่งกสิณ

พระอริยสาวกจะไม่สูญสิ้น  เมื่อกสิณกลับมา

เหล่าพุทธบริษัทจะไม่ไร้ค่า  เมื่อกลับมาเพ่งกสิณ

 

 

Last Updated on Friday, 18 September 2009 15:27